Dịch vụ tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có nhiều năm làm công tác tư vấn đầu tư trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trong và ngoài nhà nước.

Cuộc sống ngày càng phát triển, ung dụng công nghệ thông tin càng rộng rãi hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống, điều này mang lại hiệu quả sản xuất cũng như sinh hoạt của con người. Bởi vậy việc phát triển đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm hơn. Nhằm đảm bảo cho việc đầu tư diễn ra một cách thống nhất, có trình tự, đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý Chính phú đã ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, quy trình chuẩn bị dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cũng được quy định cụ thể tại nghị định này.

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến việc nghiên cứu, bỏ vốn để mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu để phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả vận hành trong một thời hạn nhất định. Ở giai đoạn chuẩn bị, dự án ứng dụng công nghệ thông tin được thể hiện thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Để thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cần thực hiện thông qua các giai đoạn sau:

- Chuẩn bị đầu tư;

- Thực hiện đầu tư;

- Kết thúc đầu tư.

Đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư, căn cứ theo Điều 11 của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Chính phủ quy định nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm:

a) Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án;

b) Thực hiện khảo sát;

c) Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Một tổ chức, cá nhân tư vấn có thể đồng thời thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kết thúc khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt dự án.